Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

OVER ONS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten die met TheStart worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een boeking plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met TheStart zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar TheStart. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van TheStart.

TheStart zal zich naar best vermogen inspannen om de dienst te leveren. TheStart behoudt zich het recht om de inhoud van de dienst op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekocht ticket.

TheStart EscapeRooms is een project van Larix BV (BE 0439.274.297).

BOEKINGEN

Reserveren kan online via de boekingspagina op thestart.be gebeuren. Na het boeken ontvangt men een bevestiging per e-mail. Wanneer deze niet ontvangen wordt, is de boeking niet correct afgehandeld. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spam folder terecht. U kunt de boeking opnieuw maken of contact opnemen met info@thestart.be. Bij het plaatsen van een boeking gaat u altijd akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

De verschillende stappen om tot het boeken van een escape room over te gaan, evenals de beschikbare betaalmethodes, worden beschreven op de website (en desgevallend de betreffende website(s) van partners.

LAATKOMERS EN AFWEZIGHEDEN

Groepen worden verwacht op het uur waarvoor ze geboekt hebben en zijn minimaal 15 minuten voor het afgesproken start-uur ter plaatse. Groepen kunnen dan plaatsnemen in onze gezellige loungebar waar de mogelijkheid bestaat om voor- en/of na iets te drinken. Voor de effectieve escape game vindt er nog een briefing plaats inzake veiligheid, het concept en het verhaal.

Klanten hebben het recht om nog deel te nemen aan de geboekte activiteit tot 15 minuten na het geplande aanvangsuur. Indien een groep (meer dan 15 minuten) te laat of niet komt opdagen, zonder hiervan een melding te maken, moet de reservatie alsnog betaald worden. TheStart behoudt zich in dit geval het recht om een factuur uit te schrijven die indien nodig via de gepaste weg geïnd zal worden.

ANNULEREN

Annuleren is simpelweg mogelijk via een link op de boekingsbevestiging. Dit tot 48u voor aanvang. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. De terugbetaling gebeurt steeds onder de vorm van een waardebon en niet in geld. TheStart heeft de mogelijkheid om op elk moment de reservering te annuleren of te wijzigen.

FYSIEKE EN MENTALE GESTELDHEID

Wanneer je deelneemt aan een activiteit van TheStart moet je begrijpen dat je aan een niet-alledaagse bezigheid deelneemt. De escape rooms zijn spannend, maar niet fysiek uitputtend en dus ook geschikt voor mensen op oudere leeftijd. Indien u twijfelt over de fysieke of mentale gesteldheid van één van uw teamleden, kan u ons altijd op voorhand contacteren om dit te bespreken.

In geval dat een werknemer van TheStart twijfels heeft bij de fysieke of mentale gesteldheid van een persoon die zal deelnemen aan één van de activiteiten behoud TheStart zich het recht deze persoon de deelname te ontzeggen.

Deelname aan onze escape rooms is altijd op eigen risico.

U WORDT GEFILMD

In alle ruimtes hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s dienen er in eerste instantie voor om de ervaring te bevorderen en groepen die geblokkeerd zitten binnen een uitdaging bij te sturen.

Daarnaast kan de moderator ook een oogje in het zeil houden met het oog op vandalisme of andere ongepaste zaken. De beelden kunnen gebruikt worden om een aftermovie voor de desbetreffende spelersgroep te creëren. De beelden worden nooit opgeslagen en voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bij het zich akkoord verklaren van deze algemene voorwaarden verbindt iedere deelnemer zich ertoe zich redelijk te gedragen. Drank en drugsgebruik is ten allen tijde verboden tijdens de activiteit. Tijdens de activiteiten zijn de uitdagingen voornamelijk denkoefeningen. Bij sommige uitdagingen moet er iets verplaatst of verschoven worden, maar nooit zal daar kracht voor nodig zijn. Elke overdreven gebruik van mankracht zal dan ook als vandalisme beschouwd worden. Ook het bekrassen, verwijderen van lijm, verwijderen van schroeven wordt beschouwd als vandalisme. Voorwerpen waarvan aangeduid is dat ze geen deel uitmaken van het spel, dienen dan ook nooit aangeraakt te worden. Bij het overtreden van deze regels behoudt TheStart zich het recht om de geleden schade te verhalen op de veroorzaker, met een minimum van 50 EUR herstellingskosten. Bovenal moeten ten allen tijde de richtlijnen van de moderator gevolgd worden die alles opvolgt via de camerabeelden. In alle indoorruimtes van TheStart geldt een algemeen rookverbod. Eender welke vorm van roken is dan ook niet toegestaan.

ONGEVALLEN

TheStart is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. Wij voorzien afsluitbare lockers om diefstal te voorkomen. Het gebruik ervan is op eigen risico. Bij het huren van onze bikes zijn we verzekerd voor BA via Larix BV indien Larix BV aansprakelijk wordt gesteld. Indien de aansprakelijkheid wordt teruggevoerd op de bestuurder van de bike, dient deze beroep te doen op hun polis BA die deze bike dekt. Er wordt geen ongevallenverzekering voorzien via Larix BVBA voor de bestuurders van de voertuigen, noch voor de deelnemers van de andere escape rooms. Indien zij een ongeval hebben met lichamelijke/stoffelijke (gevolg)schade, dienen zij hiervoor beroep op hun eigen polissen (indien zij hiervoor een verzekering hebben).

RESTWAARDE EN VERREKENINGSBELEID VAN CADEAOBONNEN

Restwaarde: Indien een cadeaubon een hogere waarde vertegenwoordigt dan het te betalen bedrag voor een geselecteerde escape room, kan het resterende saldo op de cadeaubon worden bewaard voor toekomstig gebruik bij onze escape rooms.
Verrekeningsbeperking: Cadeaubonnen zijn exclusief bedoeld voor de betaling van onze escape rooms en kunnen niet worden ingewisseld voor andere diensten of producten die door ons bedrijf worden aangeboden.
Onderbetalingsmogelijkheid: Als het bedrag van de cadeaubon lager is dan het verschuldigde bedrag voor de gekozen escape room, kan het verschil worden bijbetaald, hetzij online, hetzij ter plaatse bij de boeking.
Cumulatieve Toepassing: Klanten hebben de mogelijkheid om meerdere kleine cadeaubonnen gezamenlijk te gebruiken voor de betaling van één enkele escape room boeking.
Dit verrekeningsbeleid voor cadeaubonnen is onderworpen aan de algemene voorwaarden van ons bedrijf, die op elk moment kunnen worden herzien of gewijzigd. Wij adviseren onze klanten om regelmatig de actuele voorwaarden te raadplegen.

DRANK EN DRUGS

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan één van de activiteiten van TheStart onder enige invloed van alcohol of drugs. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van TheStart twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

GEHEIMHOUDING

Het plezier van escape rooms is het oplossen van de puzzels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. Het is ten strengste verboden om opnames te maken en/of foto’s te nemen van onze escape rooms.

LEEFTIJD

Voor het deelnemen aan onze LIVE escape rooms geldt een minimumleeftijd afhankelijk van de gekozen escape room van 12, 14 of 16 jaar. Tem 15 jaar moeten de jongeren voldoende begeleid zijn door een volwassenen.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen de personen ook alleen, zonder begeleiding van de ouders, deelnemen aan alle escape rooms. Een medewerker mag een groep de toegang weigeren, wanneer hij/zij oordeelt dat de groep te jong of onvoldoende begeleid is door volwassenen om op een redelijke manier deel te nemen.
TheStart kan op ieder ogenblik het bewijs van de leeftijd van de gebruiker opvragen. Gebruikers die niet aan de minimumleeftijd voldoen, zullen niet worden toegelaten tot de escape room, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van de boeking.
Bij twijfel contacteert u ons best op info@thestart.be.


April 2022. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering